Psikolojik Testler

Nöron Psikiyatri-Psikolojik Testler

MMPI

MMPI (çok yönlü kişilik envanteri), bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Test, kişilik özelliklerini tespit etmek, mevcut işleyişte bir patoloji olup olmadığını anlama ve şiddetini ölçmeye yarar.

Türkçe standartizasyon çalışmaları yapılmış olup, Avrupa ve Amerika’da en sık kullanılan kişilik envanteridir.

MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını belirlememekte, aynı zamanda uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

16 yaşından büyük herkese uygulanabilen bu test yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir. Test, uygulayıcı yetkinliğini almış profosyoneller tarafından uygulanır ve yorumlanır.

Standardize Mini Mental Test ( KKM )

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Örneğin; çocuğun her iki elini kullanarak bardak kullanabilmesinden; adresini bilme becerisine kadar, daha önce sözü edilen Dil – Bilişsel, Küçük Kas, Büyük Kas, Sosyal – Öz Bakım beceri alanlarındaki gelişiminin, takvim yaşına uygun olup olmadığı puanlanmakta ve değerlendirme raporu halinde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı’na verilmektedir.

Bu envanter, ‘’evet/hayır/bilmiyorum’’ şeklinde cevaplanan 154 maddeden oluşur. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilir.

DSM-IV' e Dayalı Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Envanteri

Wender Utah Derecelendirme Ölçeği

Wender Utah Derecelendirme Ölçeği (WUDÖ), çocukluktaki DEHB belirtilerini geriye yönelik sorgulamak ve erişkinlerde DEHB tanısının konmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. 5’li Likert tipi bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Testi alan birey soruları cevaplar.

Ölçek erişkinlerin çocukluktaki durumlarının değerlendirilmesi için geliştirilmiştir ve ölçek puanına göre erişkinlere tanı konamaz. Ölçek çocuklukta DEHB belirtilerinin olup olmadığı hakkında fikir vermektedir.  Hayır’dan itibaren puanlama 0,1,2,3,4 şeklindedir. 0-100 arası puanlar WUDÖ puanını vermektedir.  36 puan kesme noktası olarak belirlenmiştir.

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği

Erişkin DEHB ölçeği 1995 yılında Kanada’da A. Turgay tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, beşli (5’li) likert tipi derecelendirme ölçeği olup, üç alt bölümden oluşmaktadır: 1.Bölüm: Dikkat Eksikliği bölümü (DE): DSM-IV teki Dikkat Eksikliği (DE) belirtileri alınarak oluşturulmuş, toplam 9 madde vardır. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 133-150 138 2.Bölüm: Aşırı Hareketlilik/ Dürtüsellik Bölümü (AH): Bu bölümde de yine DSM IV teki Aşırı Hareketlilik belirtileri alınmış ve toplam 9 maddeden oluşmaktadır. 3. Bölüm: DEHB ile ilgili özellikler ve sorunlar (Sorun) bölümü: Klinik deneyim ve gözlemlere göre oluşturulan bölüm toplam 30 maddeyi içermektedir.